Broker Ubezpieczeniowy WDB S.A. wraz z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group mają przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla funkcjonariuszy i pracowników Policji województwa dolnośląskiego oraz członków ich rodzin.

Hero U Nnw Plus

Grupowe Ubezpieczenie

nnw plus

Komu

KOMU UDZIELANA JEST OCHRONA W RAMACH UBEZPIECZENIA

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest osobom ubezpieczonym przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata, za wyjątkiem opcji Dodatkowej D3 (koszty leczenia), opcji Dodatkowej D4 (koszty leczenia stomatologicznego), opcji Dodatkowej D6 (pobyt Ubezpieczonego w szpitalu), opcji Dodatkowej D11 (koszty operacji plastycznych), opcji Dodatkowej D12 (uciążliwe leczenie) oraz opcji Dodatkowej D13 (assistance medyczny), w ramach których ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres

ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ DOSTĘPNE WARIANTY

OPCJA PODSTAWOWA - ZAKRES PEŁNY OWU NNW PLUS
uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk
wariantWARIANT 1WARIANT 2WARIANT 3WARIANT 4
Rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu tylko dla funkcjonariusza oraz jego dziecka w wieku do 25 lat gdy się uczy (wg definicji dziecka w OWU)z dodatkowym rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportuz dodatkowym rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportuz dodatkowym rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportuz dodatkowym rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu
SUMA UBEZPIECZENIA NNW15 000 zł20 000 zł30 000 zł70 000 zł
Opis świadczeńWysokość świadczeniaWysokość świadczeniaWysokość świadczeniaWysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW - 100% SU15 000 zł20 000 zł30 000 zł70 000 zł
Następstwa zawału serca i udaru mózgu*TAKTAKTAKTAK
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk) / 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiumin. 150 złmin. 200 złmin. 300 złmin. 700 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych powstałych w następstwie wypadku – do 30% SU - max. 10 000 złdo 4 500 złdo 6 000 złdo 9 000 złdo 10 000 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych powstałych w następstwie wypadku - do 30% SU - max. 10 000 złdo 4 500 złdo 6 000 złdo 9 000 złdo 10 000 zł
Opcja DODATKOWA D2 – całkowita niezdolność do pracy1 000 zł 1 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Opcja DODATKOWA D3 – koszty leczenia1 000 zł 1 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Opcja DODATKOWA D4 – koszty leczenia stomatologicznego1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
Opcja DODATKOWA D6 – pobyt w szpitalu w wyniku nnw (świadczenie w wysokości 0,50% SU dla opcji D6, za każdy dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu)10 000 zł

(50 zł / 1 dzień)
10 000 zł

(50 zł / 1 dzień)
20 000 zł

(100 zł / 1 dzień)
30 000 zł

(150 zł / 1 dzień)
Opcja DODATKOWA D11 – koszty operacji plastycznych1 500 zł 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Opcja DODATKOWA D12 – uciążliwe leczenie--200 zł 200 zł
Opcja DODATKOWA D13 – ASSISTANCE5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
SKŁADKA (osoba / miesiąc):9 zł10,50 zł19,00 zł35,00 zł

*SU – SUMA UBEZPIECZENIA / * Za nieszczęśliwy wypadek, uważa się również zawał serca lub udar mózgu, pod warunkiem, iż zawał serca lub udar mózgu został zdiagnozowany po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i Ubezpieczony nie przekroczył 67 roku życia w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Definicje

DEFINICJE W PROGRAMIE NNW

Szczególne warunki ubezpieczenia i pełen zakres definicji oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w OWU NNW PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 06.07.2021r., dostępnych na stronie www.interrisk.pl

Zgloszenie

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

Wszystkie możliwości zgłoszenia roszczenia w ramach ubezpieczenia dostępne są w zakładce: Likwidacja szkód.

Przystapienie

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA ORAZ OBSŁUGA UBEZPIECZENIA

Deklaracja Przystapienia 1

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Dolnośląskiego
Plac Muzealny 16
50-035 Wrocław

Dominika Ziąber
tel. kom.: 506 609 872
tel.: 47 871 35 51
e-mail: polisanszzp@gmail.com

Deklaracja Przystapienia 2

W razie pytań dotyczących programu, bądź zakresu ubezpieczenia prosimy o kontakt z obsługującym brokerem WDB S.A.
Dane w zakładce Kontakt – tutaj kliknij.

Oddział odpowiedzialny za informacje dotyczące programu:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
ul. Noakowskiego 22 I Oddział w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r.

Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.